Llogaritë e KEP në bankat përkatëse

ProCredit Bank: 1110273653000135

NLB Banka: 1700200000050112

TEB: 2011000014539370

BPB: 1300271200165118

Banka Ekonomike: 1401000000365287

BKT: 1901536079031161

IS Bank: 2148031081100238