Shpend Nura

Kryeshef Ekzekutiv - Kryetar i Bordit Menaxhues

Adrian Alo

Kryeshef Financiar - Anëtar i Bordit Menaxhues

Hashim Sejdiu

Kryeshef i Biznesit - Anëtar i Bordit Menaxhues

Zana Bokshi – Kazazi

Kryeshefe e Burim. Nj - Anëtare e Bordit Menaxhues