Për ne

KEP Trust u themelua në vitin 1999 nga “ICMC – International Catholic Migration Commission”, Gjenevë dhe “Klubi i Afaristëve të Prizrenit”. Aktualisht, është institucioni lider në sektorin e mikrofinancave në Kosovë i cili u ofron klientëve një gamë të gjerë të produkteve dhe shërbimeve financiare.
Përmbushja e qëllimeve financiare të klientëve dhe ndërtimi i lidhjeve të vazhdueshme me ta është në qendër të aspiratave të KEP Trust. Në këtë mënyrë KEP kontribuon direkt në krijimin e vendeve të punës, duke i dhënë një shtytje të madhe zhvillimit të ekonomisë së përgjithshme të vendit.

Krahas qendrës kryesore në Prishtinë, KEP Trust ka krijuar një rrjet prej 31 degëve moderne në të gjithë vendin, duke i sjellë shërbimet e veta sa më afër qytetarëve të Kosovës.

Misioni i KEP Trust është përmirësimi i standardit të jetesës dhe përkrahja e zhvillimit ekonomik të vendit duke siguruar shërbime financiare për individë dhe biznese.
KEP është i regjistruar në Autoritetin Bankar dhe të Pagesave të Kosovës (tani Banka Qendrore e Kosovës) që nga viti 2000, dhe që atëherë ka funksionuar si institucion mikrofinanciar lokal.

Misioni Social

KEP është një institucion financiar inovativ, i krijuar me një mision të qartë social që të përmirësojë standardin jetësor të qytetarëve dhe të përkrahë zhvillimin ekonomik të vendit duke ofruar shërbime financiare dhe jo financiare për individë dhe biznese.

Një nga objektivat kryesore sociale të KEP është zvogëlimi i varfërisë në mesin e komuniteteve. Ne besojmë se kjo arrihet përmes përkrahjes së grupeve që nuk kanë kanë qasje apo që kanë qasje të kufizuar në burimet financiare.

Për më tepër KEP organizon dhe përkrahë financiarisht ngjarje dhe iniciativa të ndryshme në nivel lokal dhe regjional, të cilat mundësojnë promovimin e vlerave të ndryshme kulturore, sociale dhe sportive.

Struktura organizative

Struktura organizative

Partnerët

Blue Orchard

BPB Bank

Banka Ekonomike

Caritas

EFSE

Fondi Kosovar për Garanci Kreditore

Frankfurt School of Financial Services

International Finance Corporation

Incofin Investment Management

Responsability

Symbiotics

MicroVest

Developing World Markets

TripleJump

European Bank for Reconstruction and Development

Kujdesi ndaj klientëve

KEP është këtu për t’i shërbyer klientët! Kjo përshkruhet më së miri duke shikuar produktet e jashtëzakonshme të krijuara për ta lehtësuar rrugën e klientëve drejt suksesit.

Ekipi menaxhues dhe stafi kanë për qëllim që secili klient të shfrytëzojë më të mirën nga produktet dhe shërbimet e KEP. Prandaj, jemi plotësisht të angazhuar në ofrimin e asistencës së nevojshme, në mënyrë që klientët tanë ta bëjnë përzgjedhjen adekuate.

CSR

KEP i kushton vëmendje të veçantë analizimit të rasteve të kredive në mënyrë që efektet nga investimet përmes tyre të jenë në harmoni me ambientin ku jetojmë dhe veprojmë.

Veç kësaj, që nga fillimi i operimit KEP ka ndërmarrë hapa konkret në përkrahje të iniciativave të ndryshme të cilat kanë ndikuar në përmirësimin e jetës së grupeve të caktuara dhe qytetarëve të Kosovës në përgjithësi.

Sporti në nivel kombëtar, është ndër fushat ku KEP përkrah iniciativa të ndryshme. Në këtë drejtim, vlen të ceket përkrahja e vazhdueshme e Federatës së Hendbollit të Kosovës në zhvillimin dhe mbarëvajtjen e ndeshjeve të përfaqësueses, si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës.

Në anën tjetër, përkrahja financiare për grupet dhe personat në nevojë është një pikë tjetër, ku përmes iniciativave dhe kërkesave të caktuara, KEP ndanë mjete financiare të cilat ndihmojnë në zbutjen e gjendjes së vështirë të këtyre grupeve.

Krahas sportit dhe ndihmës së ofruar për organizata apo persona të ndryshëm në nevojë, institucioni ynë mbështet edhe iniciativa kulturore anembanë Kosovës.

Raportet financiare

Raporti vjetor 2022

Raporti vjetor 2021

Raporti vjetor 2020

Prokurimi

Çmimorja e shërbimeve

Cmimore

Ankandet