Dragash

Rruga Kryesore e Qytetit
22000 Dragash, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008
E-mail: dragash@keptrust.org