ZYRTAR I RISKUT

LOKACIONI: Zyra Qendrore- Prishtinë (1) (Nr. ref: KEP 25/2024)

RAPORTON TEK: Udhëheqësi i Departamentit të Riskut

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 25 korrik 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!