ANALIST KREDITOR PËR NDËRRMARJET E VOGLA DHE TË MESME (SME)

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 11/09/2023 - 17/09/2023

Lokacioni:  Prishtinë (1) (Nr. ref: KEP 27/2023)
Raporton tek: Menaxheri per Ndermarrje te Vogla dhe te Mesme (SME)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Të organizoj procesin e akuizicionit, analizimit,kreditimit dhe monitorimit të klientave NVM
 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës.
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm.
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive.
 • Ben analizen financiare per kredi se bashku me analizat e nevojshme ne Komisionin per aprovimin e kredise;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios (ripagesave mujore të kredive të aprovuara)
 • Të jetë i gatshëm të punoj në regjionet respective.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër eshte e obliguar.
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi;
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të vendim-marrjes.
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet.
 • Aftësi të mira analitike.
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 17 shtator 2023

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!