ANALIST KREDITOR PËR NDËRRMARJET E VOGLA DHE TË MESME (SME)

Vendi: Prizren

Afati i aplikimit: 29/02/2024 - 07/03/2024

Lokacioni: Prizren (1) (Nr. ref: KEP 04/2024)

Raporton tek: Menaxheri per Ndermarrje te Vogla dhe te Mesme (SME)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Të bëj prezantimin e produktit në mënyrë sa më aktive.
 • Të organizoj procesin e akuizicionit, analizimit,kreditimit dhe monitorimit të klientave NVM
 • Të ndjek zhvillimet e biznesit në rajonin që mbulon dega dhe të ndërtojë marrëdhënie me çdo biznes të ri.
 • Të bëj vlerësimin, analizimin e gjendjes financiare si dhe të bëj propozimet kreditore sipas nevojave të klientit
 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës.
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm.
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive.
 • Të monitorojë si dhe të mirëmbajë kualitetin e portofolios kreditore në baza të rregullta. Të kontrolloj me hollësi dokumentat e kërkuara prej klientëve.
 • Të bëj identifikimin dhe përzgjedhjen e klientëve të segmentit NVM-ve në rajonin që mbulon, dhe të krijon marrëdhenie të shëndosha afariste.
 • Të jetë i gatshëm të punoj në regjionet respective.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër eshte e obliguar.
 • Preferohet përvojë pune së paku një vit si analist kreditor për Mikro dhe NVM, ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare;
 • Njohuri mbi ambientin e biznesit, trendet dhe zhvillimet specifike të tij;
 • Njohuri të mira në analiza financiare
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të vendim-marrjes.
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet.
 • Aftësi të forta analitike dhe organizative .
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 6 mars 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!