Analist kreditor për ndërrmarjet e vogla dhe të mesme (sme)

Vendi: Prizren

Afati i aplikimit: 18/12/2019 - 25/12/2019

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Të organizoj procesin e akuizicionit,analizimit,kreditimit dhe monitorimit të klientave NVM;
 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
 • Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).
 • Të jetë i gatshëm të punoj në regjionet respektive

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Lokacionet: Prizren     (1)    (Nr. ref: KEP 026/2019)

Afati i fundit për aplikim është  dt. 25.12.2020

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!