MENAXHER I DEGËS

Vendi: Fushë Kosovë

Afati i aplikimit: 24/10/2023 - 31/10/2023

Lokacioni: Fushë Kosovë (1) (Nr. ref: KEP 30/2023)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Menaxhon operacionet e kreditimit të degës duke përfshirë të gjitha aspektet e planifikimit, menaxhimit dhe gjenerimit të portofolios së kredive, mbikëqyrjen e punonjësve dhe ngritjen e kapaciteteve për të siguruar arritjen e përgjithshme të synimeve/caqeve të degës në bazë të planit vjetor duke përfshirë koordinimin e përgatitjes, implementimit dhe monitorimit të buxheteve;
 • Siguron koordinim të duhur të Degës në mes të punonjësve në huadhënje dhe punonjësve tjerë duke u siguruar që punonjësit mbështetës të kuptojnë në tërësi dhe të mbështesin plotësisht huadhënjen si aktivitet kryesor;
 • Planifikon, implementon dhe menaxhon rritjen dhe mirëmbajtjen e cilësisë së portofolios në degën e përcaktuar;
 • Ofron udhëheqësi cilësore për punonjësit e huadhënjes duke përfshirë zbatimin në mënyrë strikte të standardeve për vlerësimin e cilësisë (menaxhimi i rrezikut të kredisë), aplikimin e limiteve të rrezikut dhe komitetin e kredive në përputhje me manualin e huadhënjes;
 • Trajnon/këshillon punonjësit e huadhënjes dhe mirëmbanë komunikim të mirë në mes të të gjithë punonjësve duke u përkujdesur për nevojat individuale të punonjësve në mënyrë sociale dhe profesionale;
 • Koordinon procesin e përcaktimit, monitorimit dhe rishikimit në mënyrë periodike të objektivave dhe planeve të punës, ofron mbështetje, mbikëqyrje, trajnime/këshillime, vlerëson performancën, motivimin dhe diciplinën e punonjësve nën mbikqëyrjen e tij/saj.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Kontabilitet ose Financa, Administrim Biznesi apo diciplina të ngjajshme eshte e obliguar;
 • Minimun dy vite përvojë pune në kredidhënie/pozitë menaxheriale;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në të folur dhe në të shkruar në gjuhën angleze;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në përdorimin e programeve kompjuterike;
 • Aftësi të mira për të gjykuar, për të marrë vendime dhe iniciativa; aftesi te shkelqyeshme komunikuese;
 • Aftësi të shkëlqyeshme menaxhuese/mbikëqyrëse, si dhe aftësi udhëheqëse

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 31 tetor 2023

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!