Menaxher të segmentit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (SME)

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 05/07/2019 - 12/07/2019

Lokacionet: Zyra Qendrore Prishtinë (1) (Nr. ref: KEP 020/2019

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Krijimi dhe Implementimi i strategjise se kredidhënies per segmentin e NVM-ve
 • Zhvillimi i teknologjise se kredidhenjes per klientet e NVM-ve (politika, procedura, forma te vleresimit, etj.)
 • Monitorimi dhe azhurnimi i  metodologjisë, formave dhe procedurave per kredidhënie
 • Dizajnimi i produkteve per klientet e NVM-ve
 • Ofrimi i trajnimeve te vazhdueshme per analiste kreditor per kredidhënie
 • Menaxhimi  i riskut kreditor  i cili  nderlidhet me kredidhënie per NVM
 • Percaktimi dhe arritja e objektivave për segmentin NVM;
 • Monitorimi i vazhdueshem i kredive NVM

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Njohuri te sektorit financiar
 • Diploma universitare
 • Se paku 5 vite pervoje pune ne sektorin financiar
 • Se paku 3 vite pervoje ne fushen e kredidhenjes per segmentin e NVM-ve
 • Njohuri te shkelqyera ne te folur dhe shkruar te gjuhes Shqipe dhe Angleze
 • Njohuri te mira te biznesit, procedurave dhe proceseve te kredidhenies
 • Njohuri te shkelqyeshme te pakos se Microsoft Office.

Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

Afati i fundit për aplikim është  dt.12.07.2019

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!