ZYRTAR I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE DHE RAPORTIMIT

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 22/05/2024 - 28/05/2024

LOKACIONI: Zyra Qendrore, Prishtinë (1) (Nr. ref: KEP 16/2024)

RAPORTON TEK: Udhëheqësi i Departamentit të Kontabilitetit dhe Raportimit Financiar

Zyrtar i përpunimit të të dhënave dhe raportimit do të jetë përgjegjës për mbështetjen e institucionit ne përpunimin e të dhënave dhe raportim te palet e interesit .
Përveç kësaj, ai/ajo do të assistoi ne kontabilitet, menaxhimin e marrëdhënieve me huadhenes, operacionet e thesarit, huamarrjen dhe investimin dhe do të ndihmoj në përmbushjen e politikave të përgjithshme dhe kërkesave rregullatore.

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

• Përdore teknologjinë e përparuar të magazinës së të dhënave dhe inteligjencës së biznesit;
• Aplikon aftësitë matematikore për të analizuar të dhënat kryesore financiare;
• Asisiton ne raportim te partneret, huadhenesit dhe te rregullatori;
• Mbështet procesin e buxhetimit dhe zbatimin e kontrolleve buxhetore;
• Aplikon aftësitë teknike për të krijuar grafe për preznatim vizual;
• Asiston në administrimin e kontratave, respektimin e zotimeve dhe transaksionet bankare me hudhenesit;
• Asiston në raportimin e detajeve të borxhit, zotimeve, parashikimit dhe të dhënave të tjera të lidhura me huamarrësit;
• Asiston ne parashikimet e rrjedhave monetare dhe mirembajtjen e likiuditetit;
• Proceson te dhena ditore dhe mujore ne kontabilitet dhe asiston ne kontrollen e shpenzimeve te degeve dhe rregullsine e tyre;
• Kryen detyra të tjera të caktuara nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

• Kandidatët duhet të zotërojnë një diplomë bachelor në matematikë te aplikuar, informatikë, statistikë, kontabilitet, financë, biznes apo fusha të lidhura me to;
• Përvoja në raportimin financiar është e dëshirueshme;
• Certifikime në fushat e lidhur do të konsiderohen si avantazh;
• Njohuri mbi softuerin e përpunimit të të dhënave si MySQL, Power BI, Excell etj, do të konsiderohet si avantazh;
• Komunikimi i mirë dhe aftësitë ndërpersonale, përfshijnë aftësitë e prezantimit dhe mendimit krirtik;
• Njohja e gjuhës angleze është përparësi.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 28 maj 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!