Zyrtar i RISKUT

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 04/03/2022 - 11/03/2022

Lokacioni: Zyra Qendrore-Prishtinë(1) (Nr. ref: KEP 006/2022)

Raporton tek: Udhëheqësi i Departamentit të Riskut

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Siguron që në Politiken dhe Proceduren e Riskut të reflektohen praktikat më të mira në Menaxhim të Riskut;
 • Duke përdorur njohuritë matematikore dhe statistikore të ndihmon në ndërtimin e modeleve të rrezikut në mbështetje të Menaxhimit të Riskut në Institucion;
 • Monitoron procesin e raportimit të incidenteve operacionale duke garantuar që të ruhet afati kohor, integriteti, kontrolli i cilësisë, dhe bën vlerësimin e ndikimit financiar të tyre;
 • Raporton në baza të regullta për rezultatet nga monitorimi i treguesëve kryesorë të Rrezikut Operacionale në institucion ;
 • Monitorin dhe raporton rreziqet kryesore operacionale dhe kontrollet kyçe që ekzistojnë në institucion ;
 • Monitoron, rishikon dhe komunikon ndikimin në profilin e rrezikut tek nismat e reja, duke përfshirë vlerësimet e produkteve të reja, ndryshimet në strategjitë e biznesit etj ;
 • Bashkëpunon me linjat e tjera të mbrojtjes për të identifikuar dobësitë në sisteme dhe procese dhe zhvillon plan të veprimit për zbutjen e rrezikut të dështimeve;
 • Lehtëson procesin e miratimit të kredive dhe sistemet në përdorim dhe kontribon në zhvillimin dhe përmirësimin e mëtejmë të tyre;
 • Detyra të tjera të caktuara nga Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar, niveli master do të konsiderohet përparësi;
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Njohuri në lidhje me kredidhënien dhe menaxhimin e operacioneve te degës;
 • Njohuri të shkëlqyeshme në përdorimin e programeve kompjuterike (MS Office);
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

         Afati i fundit për aplikim është  11 mars 2022

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!