ZYRTAR MBESHTETES I DEGES

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 20/05/2024 - 26/05/2024

ZYRTAR MBESHTETES I DEGES
(Zevendesim-Kontrate tre mujore)

Numri i vendeve te punes: 2 (dy) vende

Nje (1) Zyrtar per Regjionin e Prishtines-Nr. ref: KEP 14/2024 (i cili do ti mbuloj filialet:Fushë Kosovë,Lipjan, Kastriot, Drenas)

Raporton tek: Menaxheri i Deges

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Ofrimi i përkrahjes efektive në arritjen e objektivave të degës;
 • Të sigurojë se vizitorët dhe klientët e KEP Trust asistohen dhe këshillohen në mënyrën e duhur;
 • Ofrimi i shërbimit miqësor dhe profesional ndaj klientëve përgjatë procesimit të transaksioneve të klientëve
 • Disbursimi i kredive dhe pranimi i ripagesave te kesteve te kredise nga klientët;
 • Ekzekutimi i pagesave dhe dëftesave të pagesës në para të gatshme;
 • Regjistrimi i parave të gatshme të pranuara dhe të paguara me kujdes dhe vëmendje;
 • Përgjegjës për bilancin e saktë të parave të gatshme në çdo moment.
 • Siguron regjistrimin me kohë dhe të saktë të të dhënave të klientit nga forma e aplikacionit për kredi dhe forma e analizës së kredisë, ndryshimet në detajet e kontaktit, numrat e telefonit etj. në databazat përkatëse të KEP Trust-it.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Aftësi të mira kompjuterike dhe njohuri të programeve kompjuterike të Microsoft Office.
 • Aftësi për të punuar në një ambient dinamik të punës dhe të jetë fleksibil;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale;
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 26 maj 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!