Zyrtar Mbështetës i Degës

Vendi: Lipjan

Afati i aplikimit: 27/06/2024 - 05/07/2024

Lokacioni: Lipjan(1) (Nr. ref: KEP 20/2024)
Raporton tek: Menaxheri i Degës

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Ofrimi i përkrahjes efektive në arritjen e objektivave të degës;
 • Të sigurojë se vizitorët dhe klientët e KEP Trust asistohen dhe këshillohen në mënyrën e duhur;
 • Ofrimi i shërbimit miqësor dhe profesional ndaj klientëve përgjatë procesimit të transaksioneve të klientëve;
 • Disbursimi i kredive dhe pranimi i ripagesave te kesteve te kredise nga klientët;
 • Ekzekutimi i pagesave dhe dëftesave të pagesës në para të gatshme;
 • Regjistrimi i parave të gatshme të pranuara dhe të paguara me kujdes dhe vëmendje;
 • Përgjegjës për bilancin e saktë të parave të gatshme në çdo moment.
 • Siguron regjistrimin me kohë dhe të saktë të të dhënave të klientit nga forma e aplikacionit për kredi dhe forma e analizës së kredisë, ndryshimet në detajet e kontaktit, numrat e telefonit etj. në databazat përkatëse të KEP Trust-it.

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
 • Aftësi të mira kompjuterike dhe njohuri të programeve kompjuterike të Microsoft Office.
 • Aftësi për të punuar në një ambient dinamik të punës dhe të jetë fleksibil;
 • Aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale;
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 5 korrik 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte