Llojet e kredive

Kredi Biznesi

Me kredi biznesi nga KEP, financimi i nevojave tuaja për biznes është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredi për Bujqësi

Me agro kredi nga KEP, financimi i nevojave në veprimtarinë tuaj është vetëm 24 orë larg realizimit!

Super Super Ekspres Kredi

Nëse keni nevojë të bëni zgjidhje të shpejtë dhe të lehtë, Super Ekspres Kredi është zgjidhja ideale për ju!

Kredi për Banim

Me kredi për banim nga KEP, financimi i nevojave tuaja për banim është vetëm 24 orë larg realizimit!

Ekspres Kredi Biznesi

Me ekspres kredi biznesi nga KEP, financimi i nevojave tuaja për biznes është vetëm 24 orë larg realizimit!

Ekspres Kredi Konsumuese

Me ekspres kredi konsumuese, financimi i nevojave tuaja është vetëm 24 orë larg realizimit!

Ekspres Kredi për Përmirësim Banimi

Me ekspres kredi për përmirësim të kushteve të banimit, financimi i nevojave tuaja është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredi për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme

Me kredi për Ndërmarrje të Vogla dhe të Mesme nga KEP, financimi i nevojave tuaja për biznes është vetëm 24 orë larg realizimit!

Kredi Kredi e gjelbër – GEFF

Kredia e gjelbër është dizajnuar nga GEEF dhe ofrohet nga KEP për t’i mundësuar klientëve financim të pajisjeve e projekteve që mundësojnë kursim të energjisë.

Kredi Kredi nga KEP në Postë

Përmes marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet KEP Trust dhe Posta e Kosovës, qytetarët e kanë mundësinë unike për të aplikuar për kredi, pa u larguar nga zyrat postare.

Kep nuk do të diskriminojë asnjëherë në politikat dhe në procedurat e veta të kreditimit në bazë të: Moshës Racës apo Ngjyrës Gjinisë Statusit Martesor Përkatësisë Etnike Religjionit

Apliko për kredi