SMART Campaign e certifikon KEP Trust për mbrojtje të klientit

Ky certifikim i promovuar nga SMART Campaign, dëshmon angazhimin e stafit dhe menaxhmentit për të punuar sipas sistemeve, politikave dhe menaxhimit, të cilat janë në harmoni të plotë me parimet e mbrojtjes së klientit.

Lexo më shumë – https://www.smartcampaign.org/certification/certified-organizations#kep