Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

Za nas

KEP Trust osnovan 1999 godine od strane “ICMC – International Catholic Migration Commission”, Ženeva i “Klubi i Afaristëve të Prizrenit”. Trenutno, KEP je vodeća institucija u mikrofinansijskom sektoru na Kosovu, koja obezbedjuje široku paletu finansijskih proizvoda i usluga.

Ispunjavanje finansijskih ciljeva klijenta i izgradnja odnosa sa njima su u srcu težnje KEP Trusta. Na taj način KEP direktno doprinosi stvaranju novih radnih mesta, što daje veliki podsticaj razvoju ukupne ekonomije zemlje.

Osim glavnog centra u Prištini, KEP Trust je uspostavio mrežu od 31 moderne filijale širom zemlje, približavajući svoje usluge građanima Kosova.

Misija KEP-a je da poboljša životni standard i podrži ekonomski razvoj zemlje pružanjem finansijskih usluga pojedincima i preduzećima.

KEP je registrovana u Upravi za bankarstvo i platni promet Kosova (sada Centralna banka Kosova) od 2000. godine i od tada je funkcionisala kao lokalna mikrofinansijska institucija.

Socijalna misija

KEP je inovativna finansijska institucija, stvorena sa jasnom društvenom misijom za poboljšanje životnog standarda građana i podržavanje ekonomskog razvoja zemlje pružanjem finansijskih i nefinansijskih usluga pojedincima i preduzećima.

Jedan od glavnih društvenih ciljeva KEP-a je smanjenje siromaštva među zajednicama. Verujemo da se to postiže podrškom onih koji nemaju pristup ili imaju ograničen pristup finansijskim sredstvima.

Štaviše, KEP organizuje i podržava različite događaje i inicijative na lokalnom i regionalnom nivou, koji omogućavaju promociju različitih kulturnih, društvenih i sportskih vrednosti.

Javne Nabavke

Trenutno nemamo poziv za ponudu.

Upravni odbor

Elza Herman

Član

Korab Sejdiu

Predsednik

Barbara Wasmus

Član

Birgit Rauleder

Član

Arbër Hoti

Član

Menadžment tim

Shpend Nura

Izvršni Direktor - Predsednik Upravnog Odbora

Adrian Alo

Izvršni Direktor Finansijski

Hashim Sejdiu

Izvršni Direktor Biznisa

Zana Bokshi – Kazazi

Izvrsni Direktor Ljudskih Resursa

Mogućnost zapošljavanja

Trenutno nemamo otvorenih radnih pozicija

Spisak Usluga

Cenovnik

Auctions

Privatnosti ličnih podataka

Za postojeće individualne klijenta, za ranije i za buduće klijenta, kao i za sve druge osobe za koje se prikupljaju lični podaci (ovde i u daljem tekstu „Vi“)

Putem ovog obaveštenja želimo da vam predstavim našu posvećenost da zaštitimo vaše lične podatke i za poštovanje vaše privatnosti.  KEP Trust  (ovde i u daljem tekstu „Mi“) putem ovog obaveštenja vam pruža detaljne podatke/informacije u vezi zaštite vaših ličnih podataka. Svrha ovog obaveštenja o privatnosti ličnih podataka je da vas obavestimo, koje lične podatke Mi prikupljamo o Vama, razloge zbog kojih koristimo/prikupljamo te lične podatke, sa kime delimo te lične podatke, koliko dugo zadržavamo te podatke, koja su vaša prava i kako možete ostvariti ta prava u odnosu na vaše lične podatke.

Da biste ostvarili svoja prava i dobili informacije u vezi vaših ličnih podataka, Vi ih možete dobiti u bilo koje vreme i uvek kada je to potrebno, kada Vi podnosite zahtev za kredit, za sledeću aplikaciju ili kada koristite određeni proizvod ili uslugu:

1.Vaši lični podaci koje Mi prikupljamo i koristimo?

1.1 U okviru naših aktivnosti i u cilju postizanja visokih standarda proizvoda i usluga, mi možemo prikupiti i koristiti razne vrste vaših ličnih podataka u meri u kojoj je to potrebno, uključujući: a) Informacije kao što su: ime i prezime, broj lične karte/identifikacione karte, mesto i  datum rođenja, rod, fotografija; b) Kontakt informacije kao što su: poštanska adresa i elektronske pošte (e-mail), broj telefona; c) Porodični status: bračni status, broj dece; d) Informacije o obrazovanju i zapošljavanju: profesija/završena škola, zaposlenje, naziv poslodavca; e) Bankovni i finansijski podaci, kao što su: podaci o bankovnom računu, stanje na računu; f) Odnosi sa klijentom; g) Informacije o vašim digitalnim aktivnostima; h) Podaci koji se odnose na vaše navike i ono što preferirate; h) Podaci koji se odnose na to kako ćete koristiti naše proizvode i usluge; i) Podaci vaše interakcije sa nama: u našim filijalama (izveštaji o kontaktu), naše internet stranice, naše aplikacije, stranice naših društvenih medija, susreti, pozivi, razgovori, elektronska pošta (e-maili), intervjui, telefonski razgovori; j) Podaci u vezi vaših slobodnih aktivnosti i vaših interesa.

2. Vaši lični podaci koje Mi prikupljamo i koristimo, mogu biti dobijeni direktno od vas ili mogu biti uzeti iz sledećih izvora radi verifikovanja ili obogaćivanja naše baze podataka:

  1. a) Publikacije/baze podataka koje je stavljanje na raspolaganje od strane zvaničnih organa (npr. službeni glasnik); b) Klijenti li pružaoci usluga; c) Veb stranice / sajtovi društvenih mreža koje sadrže informacije koje ste vi objavili (npr. vaša veb stranica ili društvene mreže) i d) Baza podataka koja je objavljena od strane trećih lica.
  2. Posebni slučajevi prikupljanja ličnih podataka, uključujući i one indirektne

U određenim okolnostima, Mi možemo prikupiti i koristiti lične podatke osoba sa kojima imamo, možemo imati ili smo imali direkte odnose, ili sa mogućim klijentima.

Iz određenih razloga, Mi takođe možemo prikupljati informacije o vama, iako vi niste u direktnom odnosu sa nama. To se može dogoditi u slučaju kada nam vaš poslodavac pruži informacije o vama ili se podaci vašeg kontakta dobiju od strane naših klijenta u slučaju da ste: a) član porodice; b) pravni zastupnik (ovlašćen); c) akcionar kompanije; d) zastupnik nekog pravog entiteta (koje može biti klijent ili prodavac;  e) zaposlenik pružaoca usluga i trgovinski partner; f) lični kontakti

3.Razlog i pravni osnov prikupljanja i obrade vaših ličnih podataka?

3.1 Mi prikupljamo i koristimo vaše lične podatke u skladu i za ispunjavanje raznih zakonskih i regulatornih obaveza, ali ne ograničavajući se na:

3.1.1 Poštovanje zakona i propisa CBK  koji se primenjuju na mikrofinansijske i finansijske institucije u skladu sa kojima Mi: a) Uspostavljamo mere bezbednosti u cilju sprečavanja zloupotrebe i prevara, ili drugih zabranjenih aktivnosti; b)  Otkrivamo transakcije koje odstupaju od normalnih modela; c) Kada je to potrebno snimamo telefonske razgovore, e-mail poruke prilikom komunikacije sa vama itd; d) Sprečavamo pranje novca i finansiranje terorizma; e) Odgovaramo na službeni zahtev nekog javnog organa ili ovlašćenog sudskog organa; f) Definišemo procenu rizika kredita i vašeg kapaciteta za vraćanje duga; g) Vašu identifikaciju i radi sigurnosti; h) Usklađenosti sa važećim zakonima i propisima.

3.1.2. Realizacija ugovora sa vama ili za preduzimanje koraka prama vašem zahtevu pre zaključivanja ugovora, ovi lični podaci se koriste u cilju da: a) Vam pružimo informacije o našim proizvodima i uslugama; b) Da vam pomognemo i odgovorimo na vaše zahteve/žalbe, kao i za uspostavljanje komunikacije sa vama; c) Da ocenimo da li možemo da ponudimo neki proizvod ili uslugu i pod kojim uslovima, i d) Da ponudimo proizvode i usluge našim klijentima (u kontekstu upravljanja gotovim novcem); e) Radi upravljanja i vršenja svih plaćanja (uključujući i vraćanje kredita) u vezi usluga i proizvoda koje ste vi zahtevali.

3.1.3 Ispunjavanje našeg legitimnog interesa korišćenjem vaših ličnih podataka radi distribucije i razvijanja naših proizvoda ili usluga, radi poboljšanja upravljanja rizikom i radi zaštite naših zakonskih prava, uključujući: a) Dokaz o transakcijama; b) Sprečavanju prevara; c) Obuke našeg osoblja; d) Upravljanja IT, uključujući upravljanje infrastrukturom (npr zajedničke platforme), e) Kontinuitet u poslovanju i sigurnosti IT; f) Kreiranju statistika, testova i modela prikupljenih za istraživanje i razvoj u cilju poboljšanja upravljanja rizikom ili poboljšanja postojećih proizvoda i usluga ili stvaranja novih.

3.1.4 Personalizaciju naše ponude putem: a) Poboljšanje kvaliteta naših proizvoda ili finansijskih usluga; b) Reklamiranje proizvoda ili usluga u skladu sa vašim stanjem i profilom; putem: a) Segmentacije naših i mogućih klijenta; i b) Administriranje nekog takmičenja, promotivne lutrije, poklona, konkurencije ili drugih sličnih marketinških kampanji ili upravljanja događajem; c) Komunikacija o proizvodima, uslugama, ponudama, našim novostima; služba za klijente, uključujući i odgovore na vaša pitanja; d) Unapređenje i personalizacija vašeg iskustva na našim veb stranicama i aplikacijama; e) Održavanje kreditnog računa uključujući i administraciju bilo kog programa u vezi lojalnosti ili nagrade za klijenta; f) Obrada i dodela osvojene nagrade kroz vaše učešće u našim promotivnim igrama; g) Vaši podaci mogu biti prikupljeni u anonimnim statistikama koje mogu biti pružene profesionalnim klijentima kako bi se njima pomoglo u razvijanju njihovog biznisa. U tom slučaju vaši lični podaci neće nikada biti otkriveni i oni koji dobiju ove anonimne statistike neće biti u stanju da utvrde vaš identitet.

3.1.5 Poštovanja vašeg izbora ako smo zatražili vašu saglasnost za procesuiranje / obradu vaših specifičnih ličnih podataka u određenim slučajevima, kao što su: a) Kada gore navedeni ciljevi dovedu do automatskog donošenja odluke koja proizvodi pravi efekat ili će bitno uticati na vas. U tom trenutku, Mi ćemo vas posebno obavestiti o primenjenoj logici, kao i o važnosti i predviđenim posledicama kod takvog procesuiranja/obrade; a) Ako mi moramo obaviti dalje procesuiranje / obadu u druge svrhe od onih gore navedenih, mi ćemo o tome obavestiti i vas kada je neophodno da za to dobijemo vašu saglasnost; b) Za interakciju u društvenim mrežama u cilju organizovanja takmičenja.


4.  Sa kime mi delimo vaše lične podatke?

4.1 Kako bi smo ispunili gore navedene ciljeve, mi otkrivamo vaše lične informacije i to: a) Pružaocima usluga koji izvršavaju usluge u naše ime; b) Finansijskim ili sudskim organima, državnim agencijama ili javnim organima, na osnovu njihovog zahteva i u meri u kojoj to dopušta zakon; c) Nekim regulatornim stručnjacima, kao što su advokati, javni beležnici, spoljni revizori, privatni izvršitelji, našim kompanijama za naplatu dugova

5.Kako možete dobiti informaciju o izmeni ovog obaveštenja o privatnosti ličnih podataka?

Na osnovu stalnih promena, kako zakonskih tako i poslovnih, mi ćemo možda imati potrebu da redovno ažuriramo ovo obaveštenje o zaštiti podataka. Mi vas pozivamo da razmotrite najnoviju verziju ovog obaveštenje „online“ a mićemo vas obavestiti o svakoj izmeni materijala putem naše internet stranice ili putem drugih uobičajenih kanala za komunikaciju.

6.Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke?

Mi ćemo čuvati vaše lične podatke jedan duži vremenski period od onog koje je potreban, u cilju poštovanja važećih zakona i propisa ili za neki drugi period koji se odnosi na naše operativne zahteve, olakšanja upravljanja odnosima sa klijentom i odgovor na pravne zahteve ili propise.

7.Koja su vaša zakonska prava i kako možete ostvariti ta prava?

7.1 Na osnovu važećih zakona i propisa, vi imate pravo da budete informisani i da:

  1. Da imate pristup vašim ličnim podacima: kako bi ste dobili informacije u vezi obrade vaših ličnih podataka i jedan primerak ovih ličnih podataka koji su obrađeni;
  2. Da ispravite vaše lične podatke: ako smatrane da su vaši lični podaci netačni ili nepotpuni, možete zahtevati da se ti lični podaci izmene davanjem tačnih podataka.
  3. Da obrišete vaše lične podatke: da zahtevate brisanje vaših ličnih podataka u meri koja je dozvoljena na osnovu važećih zakona u propisa.
  4. Da ograničite obradu vaših ličnih podataka: zahtevanjem da se ograniči obrada vaših ličnih podataka.
  5. Da se suprotstavite obradi vaših ličnih podataka: protivljenjem obrade vaših ličnih podataka iz razloga koji su povezani sa vašom posebnom situacijom. Vi imate apsolutno pravo da odbijete obradu vaših ličnih podataka u cilju direktnog marketinga, što uključuje profilisanje u vezi sa takvim direktnim marketingom.
  6. Da povučete vaš zahtev koji je dat za obradu ličnih podataka: u svakom trenutku nakon što ste dali pristanak za prikupljanje i obradu vaših ličnih podataka.
  7. Da prenesete vaše lične podatke: u slučaju kada se zakonito primeni, vi imate pravo da zatražite da vam budu vraćeni vaši lični podaci koje ste nama dali, u slučaju kad je to tehnički moguće da ti podaci budu preneti trećem licu.

7.2 U skladu sa važećim zakonima i propisima, osim vaših gore navedenih prava, vi takođe imate pravo da podnesete žalbu  Državnoj agenciji za zaštitu ličnih podataka / Agenciji za informisanje o privatnosti.

8.Kako nas možete kontaktirati?

Ako imate bilo kakvo pitanje ili komentar u vezi ovog obaveštenja, molimo vas da nam uputite vaš e-mail poruku na sledeću elektronsku adresu:  data_protection@keponline.net

Briga o potrošačima

KEP je ovde da služi klijentima! Ovo se najbolje opisuje posmatrajući izuzetne proizvode kreirane kako bi olakšali put klijenta ka uspjehu.

Rukovodni tim i osoblje imaju za cilj da svaki potrošač najbolje iskoristi proizvode i usluge KEP-a. Stoga smo potpuno posvećeni pružanju neophodne pomoći kako bi naši kupci mogli da donesu pravi izbor.

CSR

KEP posvećuje posebnu pažnju analizi kreditnih predmeta kako bi efekti investiranja kroz njih bili u skladu sa okruženjem u kojem živimo i radimo.

Pored toga, KEP je od početka svog rada preduzimao konkretne korake radi podržavanja različitih inicijativa koje su uticale na poboljšanje života određenih grupa i građana Kosova uopšte.

Sport na nacionalnom nivou predstavlja jednu od oblasti u kojima KEP podržava različite inicijative. U tom smislu, vredi pomenuti pružanje kontinuirane podrške Rukometnom savezu Kosova u razvoju i uspešnom vođenju mečeva reprezentacije, kako na Kosovu, tako i u inostranstvu.

S druge strane, finansijska podrška za grupe i pojedince u potrebi predstavlja još jednu tačku u kojoj putem određenih inicijativa i zahteva, KEP izdvaja finansijska sredstva koja pomažu u ublažavanju teške situacije ovih grupa.

Uporedo sa sportom i pomoći koja se pruža različitim organizacijama i osobama u potrebi, naša institucija podržava i kulturne inicijative širom Kosova.

AGRO WINDOW

Agro Window provides guarantees for financial institutions to cover the risk for loans in the agricultural sector. The eligible clients that can be guaranteed are MSMEs that are registered within the Kosovo Business Registration Agency (ARBK) or farmers who possess a Farmer Registration Certificate with a Farm Identification Number (NIF).

For more detailed information about the Agro Window specifics, please click on the following link

https://fondikgk.org/en/agro-window/

Obrazac za povlačenje Saglasnosti

Molimo vas navedite detalje o razlozima za povlačenje saglasnosti za obradu ličnih podataka kliknite ovde.