Xërxë

Xërxë
21060 Xërxë, Kosovë

Telefoni: +383 (0) 38 722 733
Mobil: +383 (0) 49 881 881
Telefoni pa pagesë: 080000008

E-mail: xerxe@keptrust.org