ANALIST KREDITOR

Vendi: Lipjan

Afati i aplikimit: 04/06/2024 - 10/06/2024

LOKACIONI: Lipjan (1) (Nr. ref: KEP 17/2024

RAPORTON TEK: Menaxheri i Degës

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

• Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
• Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
• Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
• Ben analizen financiare dhe verifikon kapacitetin e biznesit te klientit
• Prezentimi i kerkesave per kredi se bashku me analizat e nevojshme në Komisionin për kredi;
• Menaxhimi i kualitetit te portfolios( ripagesave mujore të kredive të aprovuara).

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

• Shkalla Universitare në Financa/Kontabilitet, Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar.
• Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
• Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
• Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
• Aftësi të mira analitike
• Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 10 qershor 2024

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!