ANALIST KREDITOR – Prishtinë

Vendi: Prishtinë

Afati i aplikimit: 17/03/2021 - 24/03/2021

KEP Trust shpall konkurs për plotësimin e pozitën vijuese:

Analist Kreditor

Lokacioni:  Prishtinë (Nr. ref: KEP 006/2021)

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 • Bën procesimin dhe monitorimin e kredive në përputhshmëri me objektivat dhe rregulloret e organizatës;
 • Asistimi i klientëve ne procesin e aplikimit për kredi/kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm;
 • Mbledhja, analizimi dhe verifikimi i informatave në lidhje me procesimin e kredive;
 • Prezentim i sakte dhe i drejte i rasteve te kredise ne Komisionin e kredive;
 • Menaxhimi i kualitetit te portfolios kreditore

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 • Shkalla Universitare në financa/kontabilitet, ekonomi apo edhe fushë tjetër eshte e obliguar
 • Pervoja e punes ne pozita te ngjashme ne Institucione Financiare/Mikrofinanciare eshte perparesi
 • Gjykim të mirë dhe aftësi të mira te vendim-marrjes;
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit; iniciativë dhe kreativitet;
 • Aftësi të mira analitike
 • Leja e vozitjes e domosdoshme.

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen.

Afati i fundit për aplikim është 24 mars 2021

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!