ZYRTAR MBESHTETES I DEGES

Vendi: Malishevë

Afati i aplikimit: 13/02/2020 - 20/02/2020

Lokacioni:                  Malishevë (1)             (Nr. ref: KEP 002/2020)

 

 

Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore:

 

 • Ofrimi i përkrahjes efektive në arritjen e objektivave të degës;
 • Të sigurojë se vizitorët dhe klientët e KEP Trust asistohen dhe këshillohen në mënyrën e duhur;
 • Ofrimi i shërbimit miqësor dhe profesional ndaj klientëve përgjatë procesimit të transaksioneve të klientëve;
 • Disbursimi i kredive dhe pranimi i ripagesave te kesteve te kredise nga klientët;
 • Ekzekutimi i pagesave dhe dëftesave të pagesës në para të gatshme;
 • Regjistrimi i parave të gatshme të pranuara dhe të paguara me kujdes dhe vëmendje;
 • Përgjegjës për bilancin e saktë të parave të gatshme në çdo moment;
 • Siguron regjistrimin me kohë dhe të saktë të të dhënave të klientit nga forma e aplikacionit për kredi dhe forma e analizës së kredisë, ndryshimet në detajet e kontaktit, numrat e telefonit etj. në databazat përkatëse të KEP Trust-it;

 

 

Aplikuesit duhet të kenë kualifikimet dhe aftësitë vijuese:

 

 • Shkalla Universitare në Ekonomi apo edhe fushë tjetër, eshte e obliguar
 • Aftësi të mira kompjuterike dhe njohuri të programeve kompjuterike të Microsoft Office.
 • Aftësi për të punuar në një ambient dinamik të punës dhe të jetë fleksibil.
 • Aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale.

 

Aplikacionet pranohen vetëm në formën elektronike. Formen e aplikimit per punesim e gjeni ne https://keptrust.org/kep/#mundesi-punesimi. Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk pranohen

 

         Afati i fundit për aplikim është  20 shkurt 2020

 

 

Shenim: Do te kontaktohen vetem kandidatet e selektuar ne liste te ngushte!